7 Eylül 2014 Pazar

Gəncə bölgəsində Oğuz-Türkmən tayfalarımız (1593)

Gəncə bölgəsində 1593-cü ilə aid Osmanlı təhrir dəftərində qeydə alınmış Oğuz-Türkmən tayfalarımız


Ahıstabad nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Canpaşalu, Qəzənfərlü, Qalalu, İbrahim Xəlifəlü, Kəsəmənli, Qılıçlu (Avşar), Molla Əhmədlü, Molla Hacılu, Pir Əhmədlü, Peyrəlü, Pir Aslan Xəlifə.

Alpavud nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Eyyublu.

Arasbar nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Qaradağlı Dizaq, Arab-i kiçik, Vəliyüddinlü.

Bərdə mərkəz nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Arablı, Aranlılar, Biçənək, Baharlu, Bolılu, Çiydəmlü, Dancırlu, Alıncalu, Kösəgir, Haqq Divanlu, Göləgir, Xızanlu, Hasan Abdallu, Qaradağlu, Qaramahilü, Küngənli, Oxçılu, Taylı Saralan, Taylı Yıvalan.

Çiləberd nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Çölməkçi Qaradağlı, Kirlücəli.

Dağıstansınır nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Qara Alpavud, İzzəddinlü, Biçək, Qara Musalu, Porsuqlu, Qavurqalu (Dulqadir), Qızıl Hacılu.

Qarqar nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Əkinçi Urumlu (Rumlu), İncə Urumlu (Rumlu).

Gəncə mərkəz nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Biçənək, Çoralu Qadılu, Dördlü, Hasanlu, Qəmərlü, Qəsəbəlü, Kəndibəglü, Şəmsəddinlü (Dulqadir).

Xaçın nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Xocalı, Qadılu, Qalayçılar.

Həkəri nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Sorluq, Mollacan, Hacı Vacardıki, Hacı Tirnəgerd.

Həsənsuyı nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Dəliqaralı, Səcahaddinlü, Mikaillü, Şad Paşalu.

İncərud nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Arasbar Bərgüşadlu, Dostulu, Əli Hasanbəglü, Molla Aslanlu, Molla Vələdlü.

Qaraağac nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Xəlil Fəxrəddin.

Kürəkbasan nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Çəgirlü, Qaraqoyunlu, Mahmudlu, Sarı Sabuncı, Çakırlu.

Sir nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Tur Hasanlu, Daruğalu, Əkələnlü, İbrahimbəglü, Qaraqoyunlu, Qaraca Muğan, Qıtada, Qozanlu, Qaraağaclu.

Şəmkir Arranı nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Avcılu (Şamlu), Qaraca Əmirlü, Axınçı, Molla Osmanlu, Yıvalı Qacarlı.

Şütür nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Məmməd Tahlu.

Tavus nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Qapanlu, Sablu.

Vərəndə nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Hacı Nuri, Xəlil İzzəddinlü, Qoç Taylu, Rühüddinlü, Vərəndəli.

Yevlaq nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Keçki.

Zəyəm nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Qara Yaqublu, Paşalu, Oryatlu, Sarılu, Sarılu Süleyman, Tatarlar, Yürəgir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder